koło plastyczne "Pędzelki"

PLAN PRACY KOŁA PLASTYCZNEGO „PĘDZELKI”

NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 Plan pracy koła opracowałam z myślą o dzieciach, przejawiających pasję i zwiększoną aktywność plastyczną. Ma na celu zaktywizować dzieci do samodzielnego myślenia w zakresie problemów wizualnych, rozwoju twórczości, wiedzy o sztuce oraz ogólnych zdolności i umiejętności intelektualnych.

Plan został opracowany dla uczniów kl.I-III szkoły podstawowej. Dotyczy zajęć pozalekcyjnych dla uczniów chcących rozwijać swoje zainteresowania plastyką oraz poszerzać swoją wiedzę na ten temat.

CELE  I  ZADANIA

        Celem zajęć koła jest kształtowanie osobowości dzieci poznawczo aktywnych, radosnych, otwartych na świat, umiejących wypowiadać swoje zdanie i wysłuchać opinii innych, a także przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym.

Do zadań należy:

 • ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych,
 • wyzwalanie aktywności artystycznej dziecka,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej,
 • rozwijanie procesów poznawczych,
 • poznawanie podstawowych pojęć z zakresu nauk plastycznych,
 • umożliwianie dokonywania doświadczeń z dostępnym materiałem podczas pracy

     rożnymi technikami plastycznymi,

 • poznawanie możliwości ekspresyjnych stosowanych narzędzi,
 • budzenie zainteresowań dorobkiem kultury
 • kształcenie umiejętności organizowania pracy i współdziałania w zespole,
 • rozwój postawy samorealizacji i tolerancji.

TECHNIKI PLASTYCZNE

 • ·malarstwo

–farby plakatowe, akwarelowe, witrażowe;

 • ·rysunek

–kredki, ołówki, mazaki;

 • ·wycinanki, wydzieranki;
 • ·małe formy rzeźbiarskie

–plastelina,

papier mache

, masa papierowa;

 • ·praca na materiale naturalnym

–kompozycje roślinne, piaskowe, itp.

 • ·małe formy graficzne

–drukowanie stemplem, odciskanie;

 • ·collage, frotaż

Do realizacji planu uznałam za najbardziej wskazane aktywizujące metody i formy pracy tj.:

 • metody poszukujące
 • metody eksponujące
 • praktycznego działania
 • zabawa
 • metody podające

Metody te rozbudzą ciekawość poznawczą, dociekliwość, a wyzwolona przez nie aktywność i działanie pozwoli ją zaspokoić poprzez nabywanie nowej wiedzy i umiejętności oraz radość z zauważalnego postępu.

Dany program przewiduje stosowanie zróżnicowanych form pracy dzieci:

 • indywidualnej
 • grupowej
 • zbiorowej