Kółko języka angielskiego

Kółko języka angielskiego dla klasy II Szkoły Podstawowej powstało w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej i wychowawczej naszej szkoły. Adresowane jest do uczniów pragnących utrwalić oraz poszerzyć wiedzę w zakresie sprawności językowej i kulturoznawczej. Nadrzędnym zadaniem programu jest, aby wczesne zetknięcie dzieci z angielskim było inspirujące i zachęcające do dalszej nauki. Na zajęcia przeznaczona jest jedna godzina tygodniowo.

Tematyka zajęć może zostać nieznacznie zmodyfikowana w zależności od zainteresowań i potrzeb uczniów.

CELE OGÓLNE:

* ugruntowanie posiadanych wiadomości i umiejętności

* wspomaganie rozwoju kompetencji językowych ucznia (słuchania, mówienia, i czytania)

* kształtowanie poczucia pewności siebie przy komunikacji z użyciem języka angielskiego

* rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości

* rozwijanie ciekawości, otwartości na różnorodne zagadnienia

* przygotowanie uczniów do udziału w konkursach językowych

CELE SZCZGÓŁOWE:

* popularyzacja języka angielskiego i motywowanie do jego nauki

* wyrównanie braków i poprawa kompetencji językowych

* utrwalanie i rozszerzanie słownictwa oraz struktur leksykalno-gramatycznych poznawanych na lekcjach języka angielskiego

* rozwijanie sprawności rozumienia mowy ze słuchu, mówienia, czytania, pisania, ze szczególnym naciskiem na rozwój kompetencji komunikacyjnych

* wzbogacenie biernego i czynnego zasobu słownictwa

SPODZIEWANE EFEKTY:

Regularne uczestnictwo w zajęciach koła z języka angielskiego powinno przynieść następujące efekty. Uczestnik:

* rozszerzy słownictwo

* utrwali umiejętne stosowanie struktur gramatyczno – leksykalnych

* rozwinie poprawną wymowę

* wzbogaci wiadomości o krajach anglojęzycznych

* rozwinie kreatywność

* efektywnie spędzi czas wolny

Janicka Agnieszka