Realizujemy Ogólnopolski Projekt Edukacyjny pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, pt. Z kulturą mi do twarzy.

Magdalena Kalemba-Borowczak

Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz piąty kierunek polityki oświatowej na rok szkolny 2020 / 2021:

  • wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych, po przez tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, słowa, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki. 

Celem podjętych działań jest wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele); Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej; Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób. Ukierunkowanie ucznia ku wartościom.  

Działania, które będą realizować nauczyciele pracujący w projekcie mają na celu:

 - promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno
- rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką
- współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym
- wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm
- kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych
- kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią
  w sposób dostępny dziecku
- zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie
- współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.

O realizacji zadań w ramach projektu będziemy informować Was drodzy Rodzice i Uczniowie na stronie szkoły.