Innowacja pedagogiczna

Od 1.09.2014 r. do 30.06.2017 r. w obecnej klasie Ia gimnazjum nauczyciele uczący w tej klasie:

Magdalena Kalemba- Borowczak, Krystyna Kasperek, Anna Muchowska, Hanna Waszkowiak, Maria Kocik, Anna Gawron- Walica realizują innowację metodyczną polegającą na wprowadzeniu elementów oceniania kształtującego. 

Celem innowacji jest zwiększenie motywacji uczniów i uzyskanie lepszych wyników w nauce. Celem programu jest wspieranie harmonijnego rozwoju gimnazjalistów poprzez kształtowanie zainteresowań oraz umiejętności uczestniczenia w kulturze, Zwiększenie efektywności uczenia się i zainteresowania nauką języka polskiego poprzez integrację działań twórczych i nauki. Podniesienie poziomu czytelnictwa i rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów. Przygotowanie do samodzielnego poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów. Rozwijanie zainteresowań językiem polskim, historią i WOS, matematyką, fizyką, geografią, chemią, biologią oraz kształtowanie postaw tolerancji i otwartości. Jednym z założeń innowacji jest rozwijanie talentów pisarskich i budzenie u uczniów zainteresowania kulturą, sztuką oraz kształtowanie poczucia piękna i umiejętności odbioru kultury. Zwrócimy systematyczną uwagę na poprawność językową jako narzędzia koniecznego do sprawnego posługiwania się między ludźmi. Uczniowie będą się uczyć podejmować samodzielne działania, rozwiązywać problemy, działać twórczo, analizować i wnioskować. Podczas lekcji przedmiotowych zostaną zobowiązani do systematycznej pracy i poprawy niezadowalających osiągnięć.

Zadaniem innowacji jest stymulowanie uczniów do systematycznej pracy, motywowanie uczniów do zdobywania  wiedzy i umiejętności oraz uzupełnienie braków w nauce, uzyskiwanie pozytywnych ocen, zachęcenie do aktywności i podejmowania uczniowskich wyzwań oraz niwelowanie obaw przed porażką i nowościami, wspieranie ucznia w sytuacjach trudnych  i wzbudzenie w nich poczucia odpowiedzialności i bezpieczeństwa.

Ocenianie kształtujące pozwala na realizację tych założeń bez konieczności dokonywania zmian w programie nauczania. Wszyscy nauczyciele biorący udział w tej innowacji uczestniczyli w szkoleniu rady pedagogicznej w ramach wewnątrzszkolnego szkolenia poświęconego ocenianiu kształtującemu, niektórzy z nich stosują już wybrane jego elementy na swoich zajęciach. Stosowanie oceniania kształtującego będzie wymagało od nauczycieli zmiany organizacji procesu nauczania.

Poniżej przedstawiamy poszczególne elementy oceniania kształtującego, które będą obecne na wszystkich zajęciach dydaktycznych w wybranej klasie.

    • Zapoznanie rodziców uczniów z zasadami oceniania kształtującego.

Przed wprowadzeniem planowanej innowacji konieczne jest zapoznanie rodziców z nowymi regułami tego sposobu pracy. Naszym zadaniem będzie uświadomienie im korzyści i zalet płynących z oceniania kształtującego. Szczególnie ważna będzie rozmowa na temat informacji zwrotnej, która zastąpi ocenę sumującą.

    •  Budowanie w klasie atmosfery sprzyjającej uczeniu się.

Zależy nam na tym, aby zmotywować uczniów do nauki poprzez docenienie ich wkładu pracy. Nasze działania będą zmierzać do tego, aby uczeń wierzył w siebie, był samodzielny, odpowiedzialny i świadomy uczenia się. Ocenianie kształtujące pomaga w tworzeniu takiej atmosfery.

    • Określenie celów lekcji i formułowanie ich w języku zrozumiałym dla uczniów.

Nauczyciel formułuje cele, jak dawniej, jednak robi to nie tylko dla siebie, ale również dla uczniów. Podaje je w zrozumiałym dla klasy języku. Ostatnie minuty lekcji przeznacza się na sprawdzenie, czy zakładane cele zostały osiągnięte. Daje to i uczniom, i nauczycielowi jasne informacje, jaką wiedzę i umiejętność zyskały dzieci podczas lekcji.

    •  Ustalenie wraz z uczniami kryteriów oceniania, czyli tego, na co nauczyciel będzie zwracał uwagę przy ocenianiu pracy ucznia.

Jeśli przed przystąpieniem do wykonania zadania uczeń wie, co będzie podlegało sprawdzeniu, nie czuje się zaskoczony, kiedy otrzyma poprawione przez nauczyciela zadanie. Kryteria te otrzymują uczniowie nie tylko przed sprawdzianem, ale również przed wykonaniem pracy domowej. Nauczyciel, przygotowując dla swoich uczniów szczegółowy zestaw zagadnień, które należy opanować do sprawdzianu, daje tym samym sygnał, że nie zależy mu na przyłapaniu uczniów na niewiedzy. Jasne kryteria oceniania ustalane przy współpracy z wychowankami, wzbudzają w nich poczucie odpowiedzialności i bezpieczeństwa.

    • Rozróżnianie funkcji oceny sumującej i kształtującej.

W ocenianiu kształtującym uczeń otrzymuje mniej stopni, a częściej informację zwrotną od nauczyciela czy kolegi. Informacja ta ma najczęściej postać komentarza pisemnego lub ustnego. Składają się na nią cztery elementy:

- wypisanie mocnych stron pracy ucznia,

- wynotowanie tego, co wymaga poprawy,

- wskazówki przydatne do dokonania poprawy,

- zalecenia do dalszej pracy.

Ważnym aspektem informacji zwrotnej jest wskazanie mocnych stron pracy ucznia. Ocenianie powinno dawać dziecku szansę na podjęcie działania. Poprawioną według wskazówek pracę nauczyciel sprawdzi i ponownie zapisze w niej komentarz. Taka ocena prowokuje ucznia, zachęca go do podjęcia wyzwania, zmierzenia się z własnymi słabościami.

Ocena sumująca zawiera zaledwie informację o tym, czy uczniowie w sposób zadowalający opanowali dany materiał, a więc dotyczy niejako samego ucznia. Natomiast ocena kształtująca jest oceną pracy ucznia.

    • Formułowanie przez uczniów pytań kluczowych (problemowych)

Uczniowie będą musieli odpowiedzieć na te pytania po lekcji. Poprawne odpowiedzi będą świadczyły o zrozumieniu problemu postawionego na lekcji, nie tylko o wysłuchaniu i zapamiętaniu materiału. Nauczyciele będą stawiać takie pytania o „istotę sprawy”, skłaniające uczniów do samodzielnego myślenia i oceniania zjawisk.

 

Innowacja została zaakceptowana przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Zarejestrowana na stronie internetowej pod adresem 

http://ko.poznan.pl/?page=eksperymenty_i_innowacje_pedagogiczne

- innowacje zgłoszone w roku szkolnym 2014/15 pod pozycją 81.