Informacja PCPR w Grodzisku Wlkp.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. informuje, że w ramach Programu Aktywny Samorząd, istnieje możliwość otrzymania pomocy(MODUŁ I, Obszar D) w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).

Maksymalna pomoc wynosi do 300 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad każdą osoba zależną.

Adresatami programu są osoby które posiadają:
- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
- są aktywne zawodowo,
- pełnią rolę opiekuna prawnego dziecka
Udział własny osoby niepełnosprawnej – 15%

UWAGA:
Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania może dotyczyć:
-w przypadku Modułu I – kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.

Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Szczegółowe informacje oraz druki wniosków wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej www.pcprgw.pl

Informacja